همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران دارای مجوز از نهاد ریاست جمهوری می باشد

گواهی های ارائه شده تماما در دستگاه های دولتی مورد تایید بوده و به عنوان اعتبار پژوهشی قابل استفاده می باشد