1. به مدیران و متخصصین حاضر در کارگاه تخصصی گواهی پایان دوره از پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت ارائه میگردد.
  2. افراد با مقاله هم گواهی با تایید مرکز آموزش و پژوهش ریاست جمهوری اخذ میکنند.
  3. به شرکت های حاظر در بخش نمایشگاه و حامیان هم گواهی از طرف مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس با تایید مدیریت پژوهش و توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری ارائه می گردد.