• این همایش از یک سو با حضور تمامی شرکت های وارد کننده تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، تولید کننده، دانش بنیان و پارک های علم و فناوری و نمایندگان آنها و تمامی شرکت های تولیدی دانش بنیان در حوزه مواد و تجهیزات آزمایشگاه در صنایع بالا دستی و پایین دستی برگزار میگردد.
  • از سوی دیگر این همایش تمامی مدیران آزمایشگاه، متخصصین، مدیران کنترل کیفیت و... حضور دارند.
  • هدف ارتباط بین دو سمت با یکدیگر و حل معضلات صنعت نفت توسط شرکت های حضور یافته می باشیم.