مهلت ثبت نام شرکت ها در همایش: 1397/07/15


مهلت ارسال مقاله: 1397/07/28
اعلام نتایج داوری مقالات : 1397/08/05
آخرین مهلت ثبت نام: 1397/08/09


مهلت ثبت نام در نمایشگاه:  15/ 07/ 1397
مهلت ثبت نام در کارگاه آموزشی: 1397/07/15


تاریخ برگزاری همایش و کارگاه: 13 و 14 آبان1397