دکتر علیرضا فریدونی ، مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری استان قزوین

دکتر محمد صادق سبط الشیخ انصاری، مدیر حوزه ریاست پارک علم و فناوری البرز

دکتر معصومه خان احمدی، ریاست پارک علم و فناوری کرمانشاه