تاریخ های کلیدی

مهلت ثبت نام شرکت ها در همایش: 1397/07/15


مهلت ارسال مقاله: 1397/07/28
آخرین مهلت ثبت نام مقاله: 1397/08/09


مهلت ثبت نام در نمایشگاه:  15/ 07/ 1397
مهلت ثبت نام در کارگاه آموزشی: 1397/07/15


تاریخ برگزاری همایش و کارگاه: 13 و 14 آبان1397

 1. رفتار سامانه‌های توليد همزمان با بهره‌گيري از انرژيهای تلفاتي

 2. سامانه‌های توليد همزمان برق،گرما و سرما

 3. ذخيره انرژی گرمايی

 4. گرمايش ناحيه‌ای

 5. آب شيرين كن

 6. نيروگاههای حرارتی

 7. روشهای طراحی سازگار با محيط زيست

 8. انرژيهای تجديدپذير

 9. احتراق و آلودگی هوا

 10. تجهيزات گرمايشی و سرمايشی

 11. گرمايش، تهويه هوا و تهويه مطبوع

 12. كارايی انرژی در ساختمان و صنعت

 13. پيلهای سوختی

 14. سوخت های جايگزين