تاریخ های کلیدی

مهلت ثبت نام شرکت ها در همایش: 1397/07/15


مهلت ارسال مقاله: 1397/07/28
آخرین مهلت ثبت نام مقاله: 1397/08/09


مهلت ثبت نام در نمایشگاه:  15/ 07/ 1397
مهلت ثبت نام در کارگاه آموزشی: 1397/07/15


تاریخ برگزاری همایش و کارگاه: 13 و 14 آبان1397

- مكانيک جامدات

- تحليل تنش الاستیک و غیر الاستیک

- الاستیسیته غیر کلاسیک

- ترمو الاستسسيته

-مکانیک ضربه

- مسائل برخورد و نفوذ

- مكانيك شكست

- تحلیل خزش و خستگي

- تیر، صفحه و پوسته‌

- مخازن تحت فشار

- مكانيك سازه‌ها

- روشهاي محاسباتي و تجربي در مكانيك جامدات

- سازه های هوشمند و مرکب

- ديناميک ارتعاشات و كنترل

- مدلسازی سيستمهای ديناميكی

- كنترل سيستمهای ديناميكي

- ديناميک سيستمهای چند جزئی

- ديناميک غير خطی و آشوب

- کنترل ارتعاشات و صدا

- ارتعاشات غير خطی

- پايش سلامت سازه ها

- آكوستيک

- ديناميک سازه‌ها

- سازه های هوشمند

- تداخل سازه و سيال

- ديناميک وسايل حمل و نقل با سرنشين و بي سرنشين

- طراحی و کنترل رباتها و مکانيزم ها

- مكاترونيک

- روشهاي كنترل هوشمند و محاسبات نرم

- شناسايی و كنترل فرايند

- اندازه‌گيري و كاليبراسيون

-  مكانيک سيالات

- جریان های تراكم پذير

- جریان های آرام

- جريانهای آشفته و مدل‌های آن

- شبيه سازی گردابه های بزرگ

- جريانهای غير دائم

- جريانهای چند فازی

- جريان در محيط متخلخل

- سيالات غير تيوتني

- لایه های مرزی

- ديناميک سيالات محا سباتي (ا ختلاف محدود، حجم محدود و شبكه بولتزمان، ......)

- اندازه گیری جریان

- مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان

- روشهاي تحليل داده هاي عددي و آزمايشگاهي

- اثر متقابل سيال و سازه

- كاهش صدا

- هيدروليک

- توربوماشين

- هيدرو ديناميک

- ائروديناميک

- ترمودينامیک و انتقال حرارت

- چرخه های نوين ترموديناميكی

- تحليل اگزژی و ترمو اكونوميک سامانه‌های حرارتي

- ترموديناميک آماری

- ترموديناميک سيستمهای چند جزئي

احتراق و جريانهاي واكنشي

- تعادل شيميايي و تعادل فاز

- انتقال حرارت هدايتي

- انتقال حرارت جابجايي

- انتقال حرارت تابشی

- انتقال حرارت معكوس

- انتقال حرارت در محيط متخلخل

- انتقال حرارت محاسباتي

- افزايش انتقال حرارت

-- مبدلهاي حرارتي

- طراحي سامانه هاي حرارتي

- انتقال جرم و حرارت و تغيير فاز

- چگالش، تبخير و انجماد

بيو ، ميكرو و نانو مكانيک

جريان سيال و حرارت در بافت زنده

مكانيک در مقياس ميكرو و نانو

نانو مواد

تحليل جريان سيال در مقياس ميكرو و نانو

انتقال حرارت در مقياس ميكرو و نانو

نانو مواد و نانو سازه براي كاربردهای انرژی

تحليل چند مقياسی

ديناميک و كنترل سامانه های ميكرو و نانو

فرايندهای ساخت سامانه های ميكرو و نانو

فن آوری و ساخت سامانه های ميكرو، نانو الكترو مكانيكی

-  طراحی و قابليت اطمينان سامانه‌های مكانيكی

طراحی ابتكاری مکانیزم‌ها

بهينه سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی

تحلیل و طراحی تلرانس‌های ابعادی و هندسی

تحلیل‌های آماری در مکانیک شکست و مکانیک تماس

ارزیابی نظری و تجربی قابليت اطمينان اجزا و همبندی‌های مکانیکی

تحلیل ایمنی و خطر محصولات و سامانه‌های مهندسی

- ساخت و توليد

طراحی و ساخت به كمک كامپيوتر

اتوماسيون

ماشينكاری

شكل دهي

جوشكاری

علم مواد

فرايندهای نوين ساخت

نمونه سازی سريع

تست غير مخرب