برگزاری کارگاه آموزشی 

عناوین دوره: 

 معرفی تغییرات اجرای استاندارد ISO 17025:2017

مخاطبین دوره:

  • مدیران ارشد و مدیران فنی محترم آزمایشگاه و کنترل کیفیت

  • کارشناسان واحد های تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی 

  • پژوهشگران

توضیحات دوره : 

 

 

گواهی پایان دوره:

گواهی نامه بین المللی