1. نوین ابتکار
 2. آرمان آفرین آزما
 3. آرین تجهیز آزما 
 4. کروم ابزار پارسه
 5. بهنگر
 6. سرمد طب
 7. آرین بریس
 8. شیمی کاربرد تجهیز
 9. مهندسی پترونیک صنعت
 10. طیف سنج کیمیا
 11. فراسر شیمی
 12. گسترش فناوری خوارزمی
 13. سینا تک
 14. رافع اصفهان 
 15. پردیس رادان
 16. تکفام سازان
 17. رایتک پویا
 18. هیدرو آزما
 19. فرابین آتیه نامی
 20. پارسل
 21. تضامنی احمد بقائی سنگری و پسران 
 22. کیان تک پویا
 23. هیدرو آزما
 24. کیان تک
 25. پویش
 26. کاویان پژوه
 27. وارش شیمی بهار
 28. مهرکاناز صنعت
 29. آریا پژوهش آلفا
 30. شرکت پایش وضعیت یکتا شرق
 31. شرکت دایان گاز
 32. شرکت پارس طب نوین
 33. اندیشه تجهیز آریا
 34. شرکت آرکا بنیز