برگزاری کارگاه آموزشی 

عناوین دوره: 

 معرفی تغییرات  اجرای استاندارد ISO 17025 :2018

مخاطبین دوره:

  • مدیران ارشد و مدیران فنی محترم آزمایشگاه و کنترل کیفیت
  • کارشناسان واحد های تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی
  • پژوهشگران 

توضیحات:

گواهی پایان دوره:

 گواهی نامه بین المللی از سوی آکادمی توف ایران - آلمان